Anuntul Vanatorului
Atribuirea directa a fondurilor Imprimare Email
Miercuri, 01 Decembrie 2010 22:56

Atribuire directa fonduri de vanatoare

Art. 1. -
(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, denumita in continuare administrator, prin atribuire directa pentru:
a) gestionarul propus de proprietarii de terenuri, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. a) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) administratorul padurilor proprietate publica a statului, institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic si institutiile de invatamant de stat care au ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) gestionarul consacrat, astfel cum este definit de Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea acestuia, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) din aceeasi lege.
(2) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizeaza de catre administrator prin licitatie publica pentru fondurile cinegetice neatribuite in conditiile prevazute la alin. (1).
Art. 2. - Atribuirea directa prevazuta la art. 1 alin. (1) nu se realizeaza in urmatoarele cazuri:
a) categoriile de gestionari care au dreptul la acest tip de atribuire, potrivit legii, nu solicita acest drept;
b) contractul de gestionare incheiat pentru fondul cinegetic respectiv a fost reziliat la initiativa administratorului, din motive imputabile gestionarului care solicita atribuirea;
c) raporturile contractuale dintre administrator si gestionarul care solicita atribuirea faunei cinegetice din cuprinsul aceluiasi fond cinegetic au incetat ca urmare a solicitarii acestuia din urma.
Art. 3. -
(1) Atribuirea directa a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizeaza numai daca solicitantul dovedeste indeplinirea uneia dintre urmatoarele conditii:

a) este propus, prin inscrisuri originale, pentru atribuirea directa de catre persoana fizica sau juridica ce dovedeste proprietatea asupra a minimum 51% din suprafata fondului cinegetic in cauza, pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a);
b) detine calitatea de gestionar prevazuta la art. 7 lit. d), e) si f) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si face dovada prin inscrisuri, in copie, a detinerii in proprietatea statului a fondului forestier pe minimum 51% din suprafata fondului cinegetic, pentru atribuirea prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. b). Copiile documentelor de proprietate sunt insotite de declaratia pe propria raspundere, in original, a conducerii gestionarului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
c) detine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, dovedita prin inscrisuri in copie, pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. c).
(2) In situatia in care doua sau mai multe asociatii de proprietari fac dovada ca detin minimum 51% din suprafata fondului cinegetic, atribuirea se realizeaza in favoarea gestionarului propus de cea care detine suprafata cea mai mare.
Art. 4. -
(1) Pentru recunoasterea detinerii in proprietate a minimum 51% din suprafata fiecarui fond cinegetic, pentru situatia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), in cazul asociatiilor de proprietari, acestea trebuie sa faca dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) sunt constituite conform legii;
b) au ca scop alegerea si propunerea gestionarului fondului cinegetic in cuprinsul caruia persoanele asociate detin in proprietate mai mult de 51% din suprafata acestuia, cu care administratorul fondului cinegetic poate incheia contract de gestionare;
c) fac dovada proprietatii suprafetelor de teren incluse in asociatiile de proprietari cu copii de pe documente de proprietate sau inscrisuri eliberate de unitatea administrativ- teritoriala pe a carei raza se afla suprafetele de teren respective. Copiile documentelor de proprietate sunt insotite de declaratia pe propria raspundere, in original, a conducerii asociatiei de proprietari, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

d) fac dovada includerii proprietatii prevazute la lit. c) si art. 3 alin. (1) lit. a) si b) in fondul cinegetic pentru care solicita atribuirea printr-un document original eliberat de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui raza de competenta se afla fondul cinegetic in cauza.
(2) Dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se face prin depunerea urmatoarelor documente, in copie legalizata:
a) act constitutiv si statut, care trebuie sa cuprinda suprafata detinuta prin asocierea proprietarilor si scopul prevazut la alin. (1) lit. b);
b) act judecatoresc de infiintare;
c) certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 5. - Fondurile cinegetice destinate institutiilor de invatamant de stat si celor de cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania se atribuie in gestiune prin ordin al conducatorului administratorului, potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 6. -
(1) Pentru a beneficia de atribuirea directa in conditiile art. 3, solicitantii sau imputernicitii acestora trebuie sa depuna o cerere, intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2, si sa faca dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) detin licenta, conform prevederilor legale in vigoare;
b) consimt ca, la data stabilita de administrator pentru incheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice pentru care au obtinut dreptul de gestionare, sa aiba angajata cu contract individual de munca cel putin o persoana pentru exercitarea in principal a atributiilor de paza si de ocrotire a vanatului pentru fiecare fond cinegetic atribuit;
c) nu inregistreaza datorii privind plata tarifelor de gestionare exprimate prin solicitari in conditiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au in gestiune, dupa caz;
d) consimt ca, la data stabilita de administrator pentru incheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice pentru care au obtinut dreptul de gestionare, sa depuna o scrisoare de garantie bancara de buna executie cu o valoare egala cu cea a tarifului de atribuire, la dispozitia administratorului, pe toata perioada de derulare a contractului de gestionare a fondului cinegetic in cauza;

e) nu au membri fondatori care au fost ori sunt, dupa caz, membri fondatori ai altor organizatii vanatoresti care inregistreaza datorii privind plata tarifelor de gestionare, in conditiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au in gestiune, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), in situatia in care valoarea de atribuire a faunei cinegetice din cuprinsul unuia sau a mai multor fonduri cinegetice atribuite aceluiasi gestionar este mai mica de 10.000 de euro, gestionarul respectiv consimte sa depuna o scrisoare de garantie bancara de buna executie a carei valoare este de 10.000 de euro.
Art. 7. -
(1) Dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 6 se face prin depunerea urmatoarelor documente:
a) copie de pe licenta emisa in conditiile legii;
b) consimtamantul prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b), intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3;
c) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare pe a carui raza de activitate se afla fondul cinegetic in cauza, pentru dovedirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c), intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4;
d) consimtamantul prevazut la art. 6 alin. (1) lit. d) sau alin. (2), dupa caz, intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 5.
(2) Documentele prevazute la alin. (1), precum si cele prevazute la art. 3 si art. 4 alin. (2) se depun odata cu solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare si constituie dosarul de atribuire directa.
(3) Intocmirea necorespunzatoare a documentelor care constituie dosarul de atribuire directa, precum si nedepunerea in termenul stabilit de catre administrator a documentelor prevazute la alin. (2) atrag respingerea solicitarii de atribuire directa.
Art. 8. -
(1) Demararea procedurilor de atribuire se face de catre administrator cu minimum 20 de zile calendaristice anterior termenului-limita de depunere a dosarelor de atribuire directa, prin afisarea anuntului pe site-ul propriu, prin publicarea acestuia in doua cotidiene de circulatie nationala si prin afisarea la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare pe raza carora se afla fondul cinegetic.


(2) Anuntul prevazut la alin. (1) cuprinde:
a) fondurile cinegetice care fac obiectul atribuirii;
b) valoarea tarifelor de atribuire, calculate in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare in a caror raza de activitate se afla fondurile cinegetice in cauza;
c) locul de depunere a solicitarilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii de atribuire.
(3) Analiza dosarelor de atribuire se face in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limita prevazut la alin. (1) de catre o comisie de atribuire alcatuita din 7 membri, a carei componenta nominala este prevazuta in anexa nr. 6.
(4) Secretariatul tehnic al comisiei de atribuire este asigurat de 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(5) Hotararile comisiei de atribuire se pot lua de catre minimum 5 membri ai acesteia, dar este obligatorie prezenta presedintelui.
(6) In termenul prevazut la alin. (3), comisia de atribuire afiseaza la sediul administratorului o lista care cuprinde fondurile cinegetice a caror atribuire urmeaza a se face in mod direct si gestionarii admisi.
Art. 9. -
(1) Hotararile comisiei de atribuire pot fi contestate in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea listei prevazute la art. 8 alin. (6).
(2) Contestatiile se solutioneaza de o comisie de analiza a contestatiilor, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora.
(3) Componenta nominala a comisiei de analiza a contestatiilor este prevazuta in anexa nr. 7.
Art. 10. - Rezultatele atribuirii directe realizate conform art. 8 si 9 se afiseaza pe site-ul administratorului si la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare pe raza carora se afla fondul cinegetic.


CAPITOLUL II
Atribuirea prin licitatie


Art. 11. -
(1) Demararea actiunii de atribuire in gestiune prin licitatie publica se anunta de catre administrator in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor atribuirii directe prevazute la art. 10, prin afisarea anuntului pe site-ul propriu, prin publicarea acestuia in doua cotidiene de circulatie nationala si prin afisarea la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare pe raza carora se afla fondul cinegetic.


(2) Anuntul prevazut la alin. (1) cuprinde:
a) fondurile cinegetice care fac obiectul atribuirii prin licitatie publica;
b) valoarea tarifelor de pornire la licitatie a acestora, calculate in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare in a caror raza de activitate se afla fondurile cinegetice in cauza;
c) termenul si locul de depunere a solicitarilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfasurarea in bune conditii a licitatiei.
(3) Atribuirea prevazuta la alin. (1) se realizeaza de catre comisia de atribuire prevazuta in anexa nr. 6.
(4) Solicitarile de participare la licitatie se depun in termen de 10 zile lucratoare incepand cu data afisarii anuntului privind organizarea licitatiei, la sediul administratorului, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.
(5) Pentru participarea la licitatie, solicitantii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 6.
(6) Dosarul de licitatie va cuprinde solicitarea de participare la licitatie, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (1) si o scrisoare de garantie de participare la licitatie al carei cuantum reprezinta de 5 ori valoarea tarifelor de pornire la licitatie, intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 9.
(7) Intocmirea necorespunzatoare a documentelor care constituie dosarul de licitatie, precum si nedepunerea in termenul stabilit de catre administrator a documentelor prevazute la alin. (6) atrag respingerea solicitarii de participare la licitatie.
Art. 12. -
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 11 alin. (4), comisia de atribuire va afisa la sediul si pe site-ul administratorului un anunt privind data licitatiei, precum si rezultatele verificarii dosarelor de licitatie, respectiv solicitantii admisi sa participe la licitatie.
(2) Rezultatele prevazute la alin. (1) pot fi contestate in termen de 3 zile lucratoare de la afisare.
(3) Licitatia publica se organizeaza numai daca sunt admisi sa participe minimum 2 ofertanti, iar atribuirea prin licitatie publica se realizeaza numai daca exista cel putin o oferta peste valoarea de pornire la licitatie.
(4) In caz contrar prevederilor alin. (3), fondul cinegetic in discutie se va scoate la o noua licitatie, conform legilor in vigoare.
(5) In cazul in care un fond cinegetic nu a putut fi atribuit conform prevederilor alin. (3) si (4), fauna cinegetica de pe acesta se incredinteaza pentru gestionare administratorului padurilor proprietate publica a statului, in conditiile legii, continuandu-se procedura de scoatere la licitatie pana se asigura atribuirea conform prezentului regulament.
Art. 13. -
(1) Procedura de desfasurare a licitatiilor incepe prin anuntarea de catre presedintele comisiei de atribuire a fondului cinegetic scos la licitatie a tarifului de pornire la licitatie, a pasului de licitatie, a timpului maxim de exprimare a fiecarei oferte, a solicitantilor admisi la licitatie, precum si a ordinii de strigare a ofertelor.
(2) Pasul de licitatie se stabileste prin aplicarea cotei de 10% din tariful de pornire la licitatie, iar exprimarea in continuare a ofertelor se va face prin pasi intregi sau multipli intregi ai acestuia.
(3) Participantii la licitatie vor putea face oferta prin strigare, care nu poate fi mai mica decat un pas de licitatie peste tariful de pornire la licitatie, respectiv un pas peste oferta anterioara.
(4) Procedura stabilita la alin. (3) se repeta pana in momentul in care nu se mai fac oferte intr-un interval de timp egal cu cel prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat castigator al licitatiei.
(5) Tariful de atribuire in gestiune prin licitatie publica a unui fond cinegetic este constituit din tariful de pornire la licitatie a fondului cinegetic respectiv, la care se adauga valoarea cumulata a pasilor oferiti de licitatori, rotunjindu-se in plus la nivelul unitatilor.
(6) Procesul-verbal de desfasurare a licitatiilor se intocmeste de catre secretariatul tehnic al comisiei de atribuire si se insuseste de catre membrii comisiei de atribuire, secretariat si ofertanti. Hotararile comisiei de atribuire se afiseaza pe site-ul administratorului.
(7) Tariful de atribuire prevazut la alin. (5) este exprimat in euro si se consemneaza in procesul-verbal de desfasurare a licitatiei.
(8) Hotararile de adjudecare ale comisiei de atribuire pot fi contestate in termen de 3 zile lucratoare de la data desfasurarii licitatiei.
(9) Analiza contestatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si la alin. (8) din prezentul articol se realizeaza de catre comisia prevazuta in anexa nr. 7, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea acestora, comunicandu-se contestatarilor rezultatele.
Art. 14. -
(1) Rezultatele atribuirii se comunica, dupa solutionarea contestatiilor, inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, in vederea incheierii contractelor de gestionare.
(2) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la comunicarea prevazuta la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare incheie contractele de gestionare conform modelului-cadru aprobat de administrator.
(3) Neprezentarea la data stabilita de administrator pentru incheierea contractelor de gestionare a contractelor individuale de munca incheiate cu persoanele cu atributii de paza si ocrotire a vanatului pentru fondurile cinegetice pentru care a fost obtinut dreptul de gestionare atrage revocarea actului de atribuire si, implicit, a dreptului de a incheia contracte de gestionare.
(4) Neprezentarea scrisorii de garantie bancara de buna executie, in original, la data stabilita de administrator pentru incheierea contractului de gestionare, intocmita in conformitate cu conditiile prevazute in anexa nr. 10, atrage revocarea actului de atribuire si, implicit, a dreptului de a incheia contractul de gestionare in cauza.
Art. 15. -
(1) In cazul revocarii solicitarii initiale de atribuire a dreptului de gestionare, al neprezentarii la licitatia publica pentru fondul cinegetic in cauza, al refuzului incheierii contractului de gestionare, al neprezentarii scrisorii de garantie bancara de buna executie, intocmita in conformitate cu conditiile prevazute in anexa nr. 10, in original, precum si al nerespectarii prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) de catre cel caruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare, sumele prevazute in scrisoarea de garantie bancara de participare se fac venit la bugetul de stat.
(2) In situatia in care gestionarul caruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare a unuia sau mai multor fonduri cinegetice refuza incheierea contractelor de gestionare, acesta este decazut din dreptul de a mai participa la vreuna dintre actiunile de atribuire pentru fondul cinegetic/fondurile cinegetice in cauza.


CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Art. 16. - Gestionarii ale caror contracte de gestionare a faunei cinegetice inceteaza ca urmare a solicitarii acestora sau ca urmare a rezilierii de catre administrator nu mai au dreptul la atribuirea in gestiune a faunei cinegetice din acelasi fond cinegetic pentru care contractele au incetat in astfel de conditii.
Art. 17. -
(1) Predarea-primirea gestiunii faunei cinegetice din fondurile cinegetice care au facut obiectul atribuirii se face in termen de maximum 30 de zile dupa incheierea contractului de gestionare, prin proces-verbal de predare-primire, incheiat intre delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza de activitate se afla fondul cinegetic in cauza, in calitate de reprezentant al administratorului, si noul gestionar, in prezenta vechiului gestionar.
(2) In situatia in care gestionarul care preda gestiunea faunei cinegetice nu se prezinta la data si locul stabilite de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza de activitate se afla fondul cinegetic in cauza, predarea-primirea gestiunii in cauza se realizeaza de catre delegatul administratorului si delegatul noului gestionar in prezenta a 2 martori din cadrul unei autoritati publice locale de pe raza fondului cinegetic in cauza.
Art. 18. -
(1) Persoana care are calitatea de membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestatii se afla in incompatibilitate daca se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
a) este membru in organul de conducere al gestionarului care solicita atribuirea gestiunii faunei cinegetice;
b) este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea cu persoane care fac parte din organul de conducere al gestionarului care solicita atribuirea gestiunii faunei cinegetice.
(2) In situatia in care un membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestatii se afla in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la alin. (1), acesta are obligatia sa nu participe la atribuirea faunei cinegetice solicitate.
Art. 19. - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentul regulament.

Ultima actualizare în Miercuri, 01 Decembrie 2010 23:03
 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro